Terárium je oknem do jiného světa. Za sklem toho našeho se rozkládá divoký pouštní svět. Pouštní svět plný draků latinsky pojmenovaných Eublepharis Macularius - gekončíků nočních (leopard gecko),
o jejichž krásu a jedinečnost se s Vámi chceme podělit.
šešulky2.jpg

Exkurz do tajů genetiky

Při kopírování z těchto stránek uvádějte zdroj. Napsání všech článků jsme z dobré vůle věnovali svůj čas a zveřejněné texty jsou naším dušením vlastnictvím.
V následujícím textu Vám představíme úvod do genetiky, kterou v případě vlastního odchovu gekončíků budete potřebovat. Alespoň základní znalost pak pomůže každému, kdo chce přesně vědět, jakou barevnou mutaci si pořizuje a genetický název, např. Super Hypo Mack Snow hetero Tremper Albino, už pro něj nebude jenom jakousi podivnou formulí.

Nejprve samotné slovo mutace: pod tímto slovem si většina lidí díky sci-fi filmům představí hned dva ocásky, tři oči a minimálně sedm nožiček, pravda je ovšem jiná. Mutací se rozumí každá barevná forma odlišná od původního divokého zbarvení. Takže mutace = barevná forma.


Homozygot a heterozygot - dva základní pojmy
Homozygot - homozygotnost:
Stav, kdy se barva gekončíka zcela projeví v jeho vzhledu. Je to nejvyšší forma určitého genu, v našem případě zbarvení.

Heterozygot - heterozygotnost:
Užívané zkratky pro heterozygotnost jsou "het." a "hetero". Gekončík má pouze polovinu genů, které nesou znaky určité barevné mutace a jedná se tudíž o částečnou formu určitého zbarvení. Až spojením dvou gekončíků heterozygotních na jedno dané zbarvení, získáme homozygotně zbarvená mláďata.
Nesmíme si však myslet, že spojením dvou stejných heterozygotů získáme homozygota vždy. Šance, že se z vajíčka vyklube homozygot, je procentuálně odvislá od homozygotnosti či heterozygotnosti rodičů.
Pro lepší přehled uvádíme procentuální šance v následující tabulce.
Spojení rodičů
Šance na homozygotního potomka
heterozygot + heterozygot
50%
heterozygot + homozygot
75%
homozygot + homozygot
100%

Pozor, abychom při křížení dvou homozygotů měli 100% šanci na homozygotního potomka, musíme křížit vždy dva stejné homozygoty.
Procentuální četnost daně zbarvených mláďat ovšem závisí také na Dominanci, Co-Dominanci a Recesivitě genů, což vysvětlíme nyní..


Dominance genů:
Dominantní geny nesou takové barvy, u kterých stačí, aby je mělo pouze jedno zvíře z páru (samec nebo samice) a už vzniká 50% šance na narození takto zbarveného mláděte.
Mezi dominantní zbarvení patří: Klasické přírodní zbarvení (zkráceně Klasik), Hypo (klasifikuje se jako gekončík s méně než deseti skvrnami na zádech, gekončík bez skvrn se nazývá Super Hypo), White & Yellow a Enigma. Je samozřejmě možné, že se časem objeví více dominantních barevných mutací.
Nutno dodat, že dominantní zbarvení je vždy homozygotní.

Příklad křížení: 
Otec Klasik 
X Matka Hypo = 50% mláďat je zbarvení Klasik a 50% Hypo


U dominantních zbarvení kromě původního divokého (Klasik) dochází ke spojování dominantních genů, můžeme se tak setkat např. se zvířetem Hypo White & Yellow - v takovém případě křížení se však mezi mláďaty může vyskytnout i původní divoké zbarvení. Jako důvod tohoto jevu můžeme označit fakt, že veškeré barevné mutace vychází z divokého zbarvení a jejich křížením potlačený gen zesílí a projeví se na vzhledu zvířete.

Příklad křížení:
Otec Hypo 
X Matka White & Yellow = 25% Hypo, 25% Hypo White & Yellow, 25% White & Yellow a 25% Klasik


Co-dominance genů:
Co-dominantní geny, laicky řečeno, jsou takové geny, které lze násobit.
Tyto geny mají barevné mutace jako Mack Snow, TUG snow, Giant, Gem Snow, načež různá zbarvení Snow jsou křížitelná mezi sebou (např. Mack Snow 
X TUG Snow).
Zvířata mající základní gen těchto barevných mutací jsou heterozygoty, jejichž barva (popř. velikost u mutace Giant) je viditelná. Po nakřížení dvou rodičů se stejnou barevnou mutací dochází ke vzniku homozygotů - Super Snow, Super Giant, Snow Storm. Také při křížení těchto barevných mutací si přijde na svou 25% šance výskytu zbarvení Klasik.

Příklad křížení:
Otec Giant 
X Matka Giant = 25% Super Giant (čtvrtina mláďat bude homozygotních), 50% Giant, 25% Klasik

Můžeme také křížit Dominantího Klasika a Co-dominantního heterozygota Mack Snowa nebo Dominantního Klasika s Co-dominantním Super Snow homozygotem. Nebo také Dominantního Hypa s Co-dominantním Giantem. Při křížení Co-dominantních homozygotů zůstane původní divoké zbarvení nadále potlačeno. Výsledky těchto křížení si ukažme na příkladech:

Otec Klasik 
X Matka Mack Snow = 50% Klasik a 50% Mack Snow (pozn.: naprosto stejného výsledku bychom dosáhli při nakřížení gekončíka odchyceného v přírodě a v zajetí odchovaného Mack Snowa)

Otec Klasik 
X Matka Super Snow = 100% Mack Snow (vlivem Dominantního Klasika se Co-dominantně homozygotní gen rozpadne na heterozygoty)

Otec Hypo 
X Matka Super Giant = 50% Giant a 50% Giant Hypo


Recesivita genů:
Recesivní geny jsou nejméně průbojné geny a barvy na nich založené bývají nejčastěji přebity nejen geny silnějšími, ale také jinými recesivními geny za vzniku původního divokého zbarvení, které je heterozygotní na recesivní geny.
Heterozygotnost recesivních genů je nerozeznatelná - recesivní barva je zcela překryta barvou dominantní a zvíře ji nese skrytě. Že je zvíře skutečně heterozygotem poznáme buď ze znalosti rodičů zvířete, nebo z mláďat daného zvířete po nakřížení s jiným heterozygotem nebo recesivně zbarveným zvířetem.
Recesivními zbarveními jsou: Tremper Albino, Bell Albino, Rainwater Albino, Eclipse, Blizzard a Murphy Patternless.
Homozygotní jedinec vznikne pouze v případě, kdy získá geny pro recesivní zbarvení od obou rodičů - nezáleží na tom, zda jsou sami rodiče heterozygoty či homozygoty na dané zbarvení.

Typy křížení recesivních barevných mutací si ukážeme na čtvercích, které jako první popsal mnich Gregor Mendel, když dělal pokusy na hrachu:

Křížení dvou homozygotů recesivní barevné mutace Blizzard (pozn.: u každého rodiče vyplňujeme zbarvení do tabulky 2x, abychom pokryli celých 100% četnosti barvy mláďat - toto děleno na čtyři čtvrtiny)
 
Otec →
↓ Matka
Blizzard Blizzard
Blizzard 25% mláďat = Blizzard 25% mláďat = Blizzard
Blizzard 25% mláďat = Blizzard 25% mláďat = Blizzard

Procenta uvádějí šanci, kolik mláďat může mít jaké zbarvení - v tomto případě budou všechna mláďata zbarvení Blizzard.

Křížení homozygota a heterozygota recesivní barevné mutace Tremper Albino (celý název heterozygota rozdělíme do dvou sloupců):

 
Otec →
↓ Matka
Klasik hetero Tremper Albino
Tremper Albino 25% = Klasik hetero Tremper Albino 25% = Tremper Albino
Tremper Albino 25% = Klasik hetero Tremper Albino 25% = Tremper Albino

Tímto křížením získáme 50% šanci na mláďata recesivní mutace Tremper Albino a 50% šanci na narození heterozygotů - pokud se tedy vyklube Klasik, víme, že každý z nich je heterozygotem na Tremper Albino.

Při křížení dvou heterozygotů získáme 25% šanci na narození homozygota recesivního zbarvení, 25% šanci na narození zvířete s dominantním zbarvením a 50% šanci na narození zvířete, které bude zbarveno dominantním zbarvením, ale bude heterozygotem na recesivní barevnou mutaci. Pojďmě si to ukázat na příkladu:

 
Otec →
↓ Matka
Klasik hetero Eclipse
Klasik 25% = Klasik 25% = Klasik hetero Eclipse
hetero Eclipse 25% = Klasik hetero Eclipse 25% = Eclipse

Tímto jsme se zároveň dostali k problematice procentuálního značení heterozygotnosti u genetických názvů jednotlivých zvířat, tedy: pojmenování "Klasik 66% hetero Eclipse" neznamená, že toto zvíře je heterozygotem pouze ze 66%, ale že zvíře má 66% šanci být heterozygotem na recesivní zbarvení Eclipse. K vysvětlení můžeme také říci, že 66,6% gekončíků zbarvení klasik je v tomto případě heterozygotem na Eclipse a 33,3% heterozygotem není.

Posledním příkladem je křížení heterozygota a dominantního jedince za vzniku 50% šance na heterozygota:

 
Otec →
↓ Matka
Hypo Hypo
Hypo 25% = Hypo 25% = Hypo
hetero Bell Albino 25% = Hypo hetero Bell Albino 25% = Hypo hetero Bell Albino

Ke každému mláděti narozenému rodičům Hypo X Hypo hetero Bell Albino můžeme napsat: Hypo 50% hetero Bell Albino.

Pokud si nejsme jisti přesnou procentuální šancí výskytu recesivního zbarvení, uvádíme u mláďat tzv. poss. (tj. possible = možný), např.: Hypo poss. hetero Bell Albino.


Kombinace genů různých barevných forem:
Všechny typy genů lze kombinovat, čímž vznikají nové barevné mutace; např. recesivní zbarvení RAPTOR, které se skládá z recesivních vloh pro zbarvení Eclipse a Tremper Albino.

 
Otec →
↓ Matka
Tremper Albino hetero Eclipse
Eclipse 25% = Eclipse Tremper Albino (RAPTOR) 25% = Eclipse
hetero Tremper Albino 25% = Tremper Albino 25% = Klasik hetero Eclipse Tremper Albino

Výsledek: 25% RAPTOR (genetický název zbarvení je Eclipse Tremper Albino), 25% Tremper Albino, 25% Eclipse, 25% Klasik hetero RAPTOR - v tomto případě budou všichni Klasikové heterozygoty na zbarvení RAPTOR.

Při jednom křížení se samozřejmě může objevit vyšší koncentrace základních barevných mutací, které tvoří složitější celky; např. White & Yellow Eclipse 
X RAPTOR. 
 
Otec →
↓ Matka
Eclipse Tremper Albino
White & Yellow Eclipse White & Yellow Eclipse hetero Tremper Albino
Eclipse Eclipse hetero Tremper Albino


Barevných forem je mnoho, abychom Vám vysvětlili alespoň barvy zmíněné u našich gekončíků, uvádíme následující počty.
Tremper Albino + Eclipse = RAPTOR
Tremper Albino + Blizzard = Blazing Blizzard
Tremper Albino + Eclipse + Blizzard = Diablo Blanco
Bell Albino + Eclipse = RADAR


Line Breeding:
Anglický termín užívaný pro označení výběrového chovu, při kterém je zaměřena pozornost na zvýraznění některých znaků a potlačení jiných.
Mezi Line Breeding řadíme např.:
- Tangerine (zvýraznění oranžové barvy)
- High Yellow (zvýraznění žluté barvy)
- Baldy (hlava bez tmavých skvrn)
- Carrot Tail (oranžové zbarvení ocasu dosahující alespoň na 15%  - v USA i 25% - jeho délky)
- Jungle (nepravidelné zbarvení těla)


Vzhledem ke složitosti tohoto tématu doporučujeme pro usnadnění Reptile Calculator.

Autor: Darek Stolinský

Lektor článku: Barbora Veselá (absolvent oboru Aplikovaná fyzika - Biofyzika)

Použité zdroje:
seznam všech barevných mutací gekončíků nočních (anglicky)
kalkulátor barevných mutací (anglicky)

Vzhledem k tomu, že za webové stránky neplatíme, musíme se smířit s následující reklamou...

 

Pokud Vás cokoliv zaujalo a chcete se zeptat, popř. nás v něčem poopravit, budeme rádi, když nám pošlete zprávu.

© copyright 2013-2017

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one